POPW 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

POPW 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Na co?

 • W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych i wdrożenia ich w firmie, w szczególności poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Dodatkowo, można uzyskać wsparcie na przystosowanie firmy do działania w warunkach epidemii.

Dla kogo?

 • O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:

1. zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz

2. przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy PLN oraz

3. należą od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia łącznie następujące warunki:

- do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;

- przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach lub prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;

- działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;

- w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski Wschodniej;

- na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Jaki jest termin naboru?

 • Konkurs zakończony

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 150 mln PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 1 mln PLN

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu:

 • 20 mln PLN

Maksymalna intensywność pomocy: 

 • Maksymalnie 70% dla Regionalnej pomocy Inwestycyjnej.
 • Maksymalnie 50% na usługi doradczych.
 • Maksymalnie 85% na pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności.
 • Maksymalnie 70% na pomoc de minimis.

Dodatkowe informacje:

 • Dofinansowanie stanowi:

- regionalną pomoc inwestycyjną;

- pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP;

- pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności;

- pomoc de minimis.

 • W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

- realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;

- okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 30 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;

- okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

 

Koszty kwalifikowalne:

 • I. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

1) nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycie robót i materiałów budowlanych;

4) raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

5) raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 4 poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt. 4, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu;

6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej2 , jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 • II. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
 • III. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.
 • IV. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w § 33 pkt. 6 rozporządzenia, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Koszty kwalifikowalne, o których mowa w ust. I, II i III mogą dotyczyć zarówno kosztów bezpośrednio związanych z wdrożeniem nowych produktów lub procesów technologicznych, jak i (fakultatywnie) kosztów związanych z dostosowaniem pozostałych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie do funkcjonowania w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19. Wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z dostosowaniem pozostałych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie do funkcjonowania w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19, nie może przekroczyć 60% wartości kosztów kwalifikowalnych związanych bezpośrednio z wdrożeniem nowych produktów lub procesów technologicznych w przedsiębiorstwie.

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Warszawa, 2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na rok 2020.

Regulamin konkursu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, 22.07.2020