POPW 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

POPW 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Na co?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Dla kogo?

mikro, mali i średni przedsiębiorcy 

Jaki jest termin naboru?

Nabór zakończony. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanych konkursów?

195 000 000 PLN. 

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 7 mln PLN.

Maksymalna intensywność pomocy:

Inwestycja początkowa – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.  Wspieranie innowacyjności MŚP (czyli pkt. 7 z katalogu kosztów) – do 50% kwoty kosztów kwalifikowanych, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85% pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.

Okres realizacji projektu:​

  • nie może przekraczać 30 miesięcy,
  •  nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów, czyli zakończyć się później niż 31 grudnia 2023.

Fiszka archiwalna: POPW 1.3.1 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Warszawa, 2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2017.

Regulamin konkursu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, 2017.