POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 

Termin naboru wniosków

 • 18.10.2021 - 22.12.2021

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

 

Beneficjenci:

 • wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 50 mln PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 800 tys. PLN (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
 • 550 tys. PLN (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii).

w tym:

 • maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
 • maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 tys. PLN.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis - do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dofinansowanie stanowi:

1) pomoc publiczną jako:

- pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP,

- pomoc na udział MŚP w targach,

2) pomoc de minimis

 • Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami).
 • Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności wywozowej, w szczególności w przypadku rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi/komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem.
 • Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie:

- realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,

- rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

- okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu,

- okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

 • W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Koszty kwalifikowalne:

 

1. Koszty  usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, obejmujących w szczególności:

 

a) analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne;

b) wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych;

c) analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych;

d) wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych, wystaw czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego);

e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki, etc.);

f) opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym określeniem zadań związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego na poszczególnych rynkach;

g) rekomendacje w zakresie nabycia oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i nabycia środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (jeśli dotyczy);

h) rekomendacje w zakresie rozwoju eksportu w oparciu o współpracę z organizacjami międzynarodowymi.

 

Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności, z którego wynikają działania zaplanowane w projekcie, stanowi wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie. 

Koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis.

 

2. Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, w szczególności w zakresie:

 

a) wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych;

b) pozyskiwania zewnętrznego  finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);

c) przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);

d) przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny;

e) uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów finalnego uzyskania dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na wybrane rynki docelowe);

f) przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w internecie), projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych;

g) wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych;

h) tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek;

i) uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych;

j) analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.

Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe w ramach pomocy de minimis lub pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP.

Rodzaj wybranej pomocy dla doradztwa związanego z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego musi być jednolity.

 

3. Koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP w zakresie:

 

a) wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych,

b) szkoleń,

c) dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,

d) tłumaczeń,

e) badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji,

f) projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis.

 

4. Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:

 

a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;

b) zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;

c) zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;

d) podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawienniczej lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach;

f) reklamę w mediach targowych;

g) rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego. (UWAGA: uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeśli koszty te zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ich kwalifikowanie możliwe jest jedynie w ramach pomocy de minimis);

h) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach;

i) koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych.

Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe:

- w ramach pomocy de minimis lub

- w ramach pomocy na udział MŚP w targach – wyłącznie koszty wskazane w lit. a-g (z wyłączeniem kosztów dot. udziału w międzynarodowych misjach gospodarczych oraz kosztów, o których mowa w lit. g, poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

Rodzaj wybranej pomocy musi być jednolity dla danej imprezy targowej.

 

5. Koszty nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

UWAGA: Nie kwalifikują się do wsparcia koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych przypisanych do kanałów dystrybucji na rynki zagraniczne.

Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe jedynie w ramach pomocy de minimis.

 

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Regulamin konkursu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.