POPW 1.4 Wzór na konkurencję

POPW 1.4 Wzór na konkurencję

Na co?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW, tj. przeprowadzenia działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. 

Dla kogo?

MŚP, prowadzący działalność na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

Jaki jest termin naboru?

01 czerwiec 2017 - 31 maj 2018 (konkurs podzielony na miesięczne etapy) 

Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie projektów?

250 mln PLN. 

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania projektu?

3 mln PLN.

Jakie projekty będą traktowane priorytetowo?

Projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje (wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej).

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, kwiecień 017

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, listopad 2016.

Regulamin konkursu 1.4 Wzór na konkurencję, 26 kwiecień 2017