POPW 1.4 Wzór na konkurencję

 

 

POPW 1.4 Wzór na konkurencję Etap II

 

Termin naboru wniosków: Nabór wniosków zakończony

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wdrożenia rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenia działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Beneficjenci:

 • Mikro-, małe, średnia przedsiębiorstwa makroregionu Polski Wschodniej.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 200 mln PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • 3 mln PLN

Maksymalna intensywność pomocy:

 • 70%

Etapy konkursu:

1) I etap: audyt wzorniczy – diagnoza sytuacji w firmie i ustalenie rekomendacji (strategia wzornicza).

W ramach etapu zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia. Audyt obejmować będzie m.in.:

 • analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
 • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza rozumiana jako raport z audytu zawierający rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

 

2) II etap: wdrożenie strategii wzorniczej – realizacja usług w zakresie wzornictwa (projektowanie wzornicze oraz zakup urządzeń, maszyn i licencji).

W ramach drugiego etapu dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące realizację działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone.

 

Koszty kwalifikowalne w ramach drugiego etapu obejmują:

1) Koszty usług doradczych niezbędne do realizacji projektu wzorniczego, świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

 

2) Koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości (np. urządzenia i maszyny),
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Maksymalna intensywność dofinansowania inwestycji początkowej określa się zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

 

3) Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

Maksymalna intensywność dofinansowania na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki, dla projektów, w których jednocześnie występuje regionalna pomoc inwestycyjna intensywność określana jest zgodnie z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej. W przypadku pozostałych projektów, maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Koszty realizacji inwestycji początkowej są kwalifikowalne jedynie w projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej.

 

Limity i ograniczenia:

Okres realizacji projektu musi się mieścić w ramach czasowych działania, tj.:

 • nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie lub przed dniem umieszczenia projektu wnioskodawcy na liście projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, opublikowanej na stronie internetowej PARP;
 • musi rozpocząć się najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia projektu;
 • nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, czyli zakończyć się później niż 31 grudnia 2023 r.

 

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 2020

Regulamin konkursu 1.4 Wzór na konkurencję.