POPW 1.4 Wzór na konkurencję

POPW 1.4 Wzór na konkurencję Etap I

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej.

Dla kogo?

MŚP, prowadzący działalność na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

Jaki jest termin naboru?  

12.09.2018 - 19.12.2018 (konkurs podzielony na miesięczne etapy) 

Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie projektów?

5 mln PLN. 

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania projektu?

100 000 PLN.

Jakie projekty będą traktowane priorytetowo?

Projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje (wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej).

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, maj 2018

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, maj 2018

Regulamin konkursu 1.4 Wzór na konkurencję, 28 maj 2018