POPW 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

POPW 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Na co?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej, obejmujące łącznie:

 1. inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych
 2. rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
 3. opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Dla kogo?

 • Konsorcja MŚP (co najmniej 3 przedsiębiorców).

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru. 

Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie projektów?

 • 430 mln PLN

Jaka jest wartość projektu?

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 20 mln PLN

Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia?

 • Inwestycja początkowa - maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
 • Usługi doradcze do 50%.
 • Szkolenia do 50%.
 • Pomoc de minimis do 70%.

Jakie są warunki otrzymania dotacji?

 • Dofinansowaniu będą podlegały projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.
 • Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

1. Inwestycja początkowa:

 • nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych,
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych (np. wyposażenie obiektów czy obiektów architektury ogrodowej),
 • nabycie robót i materiałów budowlanych (budowa i przebudowa obiektów, budowa dróg wewnętrznych, parkingów, zagospodarowanie terenów zielonych, budowa i przebudowa podstawowej infrastruktury technicznej),
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;

2. Koszty działań promocyjno-informacyjnych;

3. Opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, 2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na rok 2020.

Regulamin konkurs, 07.04. 2017.